แนวทางศึกษาต่อหลังจบ ม.6

ศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 สามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อได้มากกว่า 9 เส้นทาง เช่น

1. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปิด ซึ่งผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประเภทนี้ ไม่ต้องสอบเข้า มี 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ใช่หน่วยงานราชการ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นต้น

4. ศึกษาต่อด้านพยาบาลและสาธารณสุข ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยสภากาชาดไทย เป็นต้น

5. ศึกษาต่อด้านทหาร-ตำรวจ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนาย สิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าทหารเรือ และโรงเรียนพลตำรวจ เป็นต้น

6. ศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา ซึ่งมี 17 แห่ง ทั่วประเทศ

7. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีอยู่ 36 แห่งทั่วประเทศ

8. ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาลัยช่างศิลป์ เป็นต้น

9. สถานศึกษาด้านอื่น ๆ ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยการชลประทาน กองฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสถานฝึกอบรมทางวิชาการการนำเข้า และส่งออก โรงเรียนนาวิกวาณิชย์ โรงเรียนการโรงแรมโอเรียนเต็ล เป็นต้น

ทำเนียบสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ http://www.north.ac.th
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.cmru.ac.th
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
5. มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ http://www.rmutl.ac.th
7. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น http://www.feu.ac.th
8. สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ http://202.143.130.99/ipec/index.php
9 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย(วิทยาเขตล้านนา) http://www.mbu.ac.th

ทำเนียบสถานบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www2.cmtc.ac.th
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ http://www.cmvc.ac.th
3. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ http://www.cdacm.bpi.ac.th
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ http://www.cmcat.ac.th
5. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ http://www.cmpoly.ac.th
6. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง http://www.skptc.ac.th
7. วิทยาลัยการอาชีพฝาง http://www.fve.ac.th
8. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง http://www.cicec.ac.th
9. โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ http://sritha.ac.th
10. โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี http://metro.ac.th
11.โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยีและพณิชยการ http://www.cmtech.ac.th
12.โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ http://www.lcc.ac.th
13.โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่ http://www.chiangmaiinter.ac.th/thaivijitsipchiangmai
14.โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย http://www.technoasia.ac.th
15.โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ http://chiangmaiinter.ac.th
16.โรงเรียนเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น-เยอรมัน –
17.โรงเรียนพิงค์พระนครพาณิชยการและเทคโนโลยี http://www.pct.ac.th
18.โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ http://www.payaptechno.ac.th
19.โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา http://www.lannapoly.ac.th
20.โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ http://www.ccc.ac.th
21.โรงเรียนพณิชยการนครพิงค์ http://www.nakornping.ac.th
22.โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่ http://www.thanatech.ac.th

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร   URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th  
มหาวิทยาลัยชินวัตร   http://www.shinawatra.ac.th    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   http://www.cmu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th  
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   http://www.kmutt.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   http://www.sut.ac.th  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   http://www.tu.ac.th  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   http://www.dpu.ac.th  
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th  
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th  
มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th   
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   http://www.mju.ac.th  
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย   http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์   http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม   http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย   http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์   http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
   
รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร URL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   http://www.nida.ac.th  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   http://www.kmitl.ac.th  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   http://www.kmitnb.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmut.ac.th
   วิทยาเขตปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th
   วิทยาเขตนนทบุรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.rmutk.ac.th
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
   วิทยาเขตพระนครใต้  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th
   วิทยาเขตเพาะช่าง
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   วิทยาเขตศาลายา
   วิทยาเขตวังไกลกังวล  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th
   วิทยาเขตเทเวศร์
   วิทยาเขตโชติเวช
   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   วิทยาเขตพระนครเหนือ  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://www.rmutto.ac.th
   วิทยาเขตบางพระ
   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตอุเทนถวาย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.rmutl.ac.th
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   วิทยาเขตน่าน
   วิทยาเขตลำปาง
   วิทยาเขตเชียงราย
   วิทยาเขตตาก
   วิทยาเขตพิษณุโลก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.rmuti.ac.th
   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   วิทยาเขตสุรินทร์
   วิทยาเขตขอนแก่น
   วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
   วิทยาเขตสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th
   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง  
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ http://www.cri.or.th
   
รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร URL
กำแพงเพชร   http://www.kpru.ac.th  
กาญจนบุรี   http://www.kru.ac.th  
กาฬสินธุ์ http://web1.rru.ac.th  
จอมบึง   http://www.mcru.ac.th  
จันทรเกษม   http://www.chandra.ac.th  
เชียงราย   http://www.ricr.ac.th  
เชียงใหม่   http://www.cmru.ac.th  
ชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th  
เทพสตรี   http://www.tru.ac.th  
ธนบุรี   http://www.dru.ac.th  
นครปฐม   http://www.npru.ac.th  
นครพนม http://www.npu.ac.th   
นครราชสีมา http://www.nrru.ac.th   
นครศรีธรรมราช   http://www.nstru.ac.th
นครสวรรค์   http://www.nsru.ac.th 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   http://www.bsru.ac.th  
บุรีรัมย์   http://www.bru.ac.th  
พระนคร http://www.pnru.ac.th  
พระนครศรีอยุธยา   http://www.aru.ac.th  
พิบูลสงคราม   http://www.psru.ac.th  
เพชรบุรี   http://www.pbru.ac.th
เพชรบูรณ์   http://www.pcru.ac.th  
ภูเก็ต   http://www.pkru.ac.th  
มหาสารคาม   http://www.rmu.ac.th  
ยะลา http://www.yru.ac.th   
ร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th  
ราชนครินทร์   http://web1.rru.ac.th  
รำไพพรรณี   http://www.rbru.ac.th  
ลำปาง http://www.lpru.ac.th  
เลย   http://www.lru.ac.th  
วไลยอลงกรณ์ ( เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) http://www.vru.ac.th
ศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
สกลนคร   http://www.snru.ac.th  
สงขลา http://www.skru.ac.th  
สวนดุสิต   http://www.dusit.ac.th  
สวนสุนันทา   http://www.ssru.ac.th  
สุราษฎร์ธานี   http://www.sru.ac.th  
สุรินทร์   http://www.srru.ac.th  
หมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th  
อุดรธานี   http://www.udru.ac.th  
อุตรดิตถ์   http://www.uru.ac.th  
อุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: